Valmiki Ramayanam – Aranya Kanda - Part 4శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే ద్వాదశః సర్గః |-౧౨|


ప్రవిశ్య ఆశ్రమ పదం లక్ష్మణో రాఘవ అనుజః |
అగస్త్య శిష్యం ఆసాద్య వాక్యం ఏతద్ ఉవాచ |-౧౨-|
రాజా దశరథో నామ జ్యేష్ఠః తస్య సుతో బలీ |
రామః ప్రాప్తో మునిం ద్రష్టుం భార్యయా సహ సీతయా |-౧౨-|
లక్ష్మణో నామ తస్య అహం భ్రాతా తు అవరజో హితః |
అనుకూలః భక్తః యది తే శ్రోత్రం ఆగతః |-౧౨-|
తే వయం వనం అత్యుగ్రం ప్రవిష్టాః పితృ శాసనాత్ |
ద్రష్టుం ఇచ్ఛామహే సర్వే భగవంతం నివేద్యతాం |-౧౨-|
తస్య తద్ వచనం శ్రుత్వా లక్ష్మణస్య తపోధనః |
తథా ఇతి ఉక్త్వా అగ్ని శరణం ప్రవివేశ నివేదితుం |-౧౨-|
ప్రవిశ్య మునిశ్రేష్ఠం తపసా దుష్ప్రధర్షణం |
కృత అంజలిః ఉవాచ ఇదం రామ ఆగమనం అఞ్జసా |-౧౨-|
యథా ఉక్తం లక్ష్మణేన ఏవ శిష్యః తస్య అగస్తస్య సంమతః |
పుత్రౌ దశరథస్య ఇమౌ రామో లక్ష్మణ ఏవ |-౧౨-|
ప్రవిష్టౌ ఆశ్రమపదం సీతయా సహ భార్యయా |
ద్రష్టుం భవంతం ఆయాతౌ శుశ్రూషార్థం అరిందమౌ |-౧౨-|
యద్ అత్ర అనంతరం తత్ త్వం ఆజ్ఞాపయితుం అర్హసి |
తతః శిష్యాత్ ఉపశ్రుత్య ప్రాప్తం రామం లక్ష్మణం |-౧౨-|
వైదేహీం మహాభాగాం ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |
దిష్ట్యా రామః చిరస్య అద్య ద్రష్టుం మాం సముపాగతః |-౧౨-౧౦|
మనసా కాంక్షితం హి అస్య మయా అపి ఆగమనం ప్రతి |
గమ్యతాం సత్కృతో రామః భార్యః సహ లక్ష్మణః |-౧౨-౧౧|
ప్రవేశ్యతాం సమీపం మే కిం అసౌ ప్రవేశితః | ఏవం ఉక్తః తు మునినా ధర్మజ్ఞేన మహాత్మనా |-౧౨-౧౨|
అభివాద్య అబ్రవీత్ శిష్యః తథా ఇతి నియత అంజలిః |
తదా నిష్క్రమ్య సంభ్రాంతః శిష్యో లక్ష్మణం అబ్రవీత్ |-౧౨-౧౩|
క్వ అసౌ రామో మునిం ద్రష్టుం ఏతు ప్రవిశతు స్వయం |
తతో గత్వా ఆశ్రమ పదం శిష్యేణ సహ లక్ష్మణః |-౧౨-౧౪|
దర్శయామాస కాకుత్స్థం సీతాం జనకాత్మజాం |
తం శిష్యః ప్రశ్రితం వాక్యం అగస్త్య వచనం బ్రువన్ |-౧౨-౧౫|
ప్రావేశయత్ యథా న్యాయం సత్కార అర్హ సుసత్కృతం |
ప్రవివేశ తతో రామః సీతయా సహ లక్ష్మణః |-౧౨-౧౬|
ప్రశాంత హరిణ ఆకీర్ణం ఆశ్రమం హి అవలోకయన్ |
తత్ర బ్రహ్మణః స్థానం అగ్నేః స్థానం తథైవ |-౧౨-౧౭|
విష్ణోః స్థానం మహేంద్రస్య స్థానం చైవ వివస్వతః |
సోమ స్థానం భగ స్థానం స్థానం కౌబేరం ఏవ |-౧౨-౧౮|
ధాతుర్ విధాతుః స్థానం వాయోః స్థానం తథైవ |
స్థానం పాశ హస్తస్య వారుణస్య మహాత్మనః |-౧౨-౧౯|
స్థానం తథైవ గాయత్ర్యా వసూనాం స్థానం ఏవ |
స్థానం నాగరాజస్య గరుడ స్థానం ఏవ |-౧౨-౨౦|
కార్తికేయస్య స్థానం ధర్మ స్థానం పశ్యతి |
తతః శిష్యైః పరివృతో మునిర్ అపి అభినిష్పతత్ |-౧౨-౨౧|
తం దదర్శ అగ్రతో రామో మునీనాం దీప్త తేజసం |
అబ్రవీత్ వచనం వీరో లక్ష్మణం లక్ష్మివర్ధనం |-౧౨-౨౨|
బహిర్ లక్ష్మణ నిష్క్రామతి అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః | ఔదార్యేణ అవగచ్ఛామి నిధానం తపసాం ఇమం |-౧౨-౨౩|
ఏవం ఉక్త్వా మహాబాహుః అగస్త్యం సూర్య వర్చసం |
జగ్రాహ ఆపతత్ తస్య పాదౌ రఘునందన |-౧౨-౨౪|
అభివాద్య తు ధర్మాత్మా తస్థౌ రామః కృతాంజలిః |
సీతయా సహ వైదేహ్యా తదా రామః లక్ష్మణః |-౧౨-౨౫|
ప్రతిగృహ్య కాకుత్స్థం అర్చయిత్వా ఆసన ఉదకైః |
కుశల ప్రశ్నం ఉక్త్వా ఆస్యతాం ఇతి సోబ్రవీత్ |-౧౨-౨౬|
అగ్నిం హుత్వా ప్రదాయ అర్ఘ్యం అతిథిన్ ప్రతిపూజ్య |
వానప్రస్థేన ధర్మేణ తేషాం భోజనం దదౌ |-౧౨-౨౭|
ప్రథమం ఉపవిశ్య అథ ధర్మజ్ఞో మునిపుంగవః |
ఉవాచ రామం ఆసీనం ప్రాంజలిం ధర్మకోవిదం |-౧౨-౨౮|
అగ్నిం హుత్వా ప్రదాయ అర్ఘ్యం అతిథిం ప్రతిపూజయేత్ |
అన్యథా ఖలు కాకుత్స్థ తపస్వీ సముదాచరన్ |
దుఃసాక్షీ ఇవ పరే లోకే స్వాని మాంసాని భక్షయేత్ |-౧౨-౨౯|
రాజా సర్వస్య లోకస్య ధర్మచారీ మహారథః |
పూజనీయః మాన్యః భవాన్ ప్రాప్తః ప్రియ అతిథిః |-౧౨-౩౦|
ఏవం ఉక్త్వా ఫలైః మూలైః పుష్పైః అన్యైః రాఘవం |
పూజయిత్వా యథా కామం తతో అగస్త్యః తం అబ్రవీత్ |-౧౨-౩౧|
ఇదం దివ్యం మహత్ చాపం హేమ వజ్ర విభూషితం |
వైష్ణవం పురుషవ్యాఘ్ర నిర్మితం విశ్వకర్మణా |-౧౨-౩౨|
అమోఘః సూర్య సంకాశో బ్రహ్మదత్తః శర ఉత్తమః |
దత్తో మమ మహేంద్రేణ తూణీ అక్షయ సాయకౌ |-౧౨-౩౩|
సంపూర్ణౌ నిశితైః బాణైః జ్వలద్భిః ఇవ పావకైః |
మహా రజత కోశో అయం అసిః హేమవిభూషితః |-౧౨-౩౪|
అనేన ధనుషా రామ హత్వా సంఖ్యే మహాసురాన్ |
ఆజహార శ్రియం దీప్తాం పురా విష్ణుర్ దివ ఓకసాం |-౧౨-౩౫|
తత్ ధనుః తౌ తూణి శరం ఖడ్గం మానద |
జయాయ ప్రతిగృహ్ణీష్వ వజ్రం వజ్రధరో యథా |-౧౨-౩౬|
ఏవం ఉక్త్వా మహా తేజాః సమస్తం తత్ వర ఆయుధం |
దత్త్వా రామాయ భగవాన్ అగస్త్యః పునర్ అబ్రవీత్ |-౧౨-౩౭|
ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే ద్వాదశః సర్గః |-౧౨|
శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే త్రయోదశః సర్గః |-౧౩|


రామ ప్రీతో అస్మి భద్రం తే పరితుష్టో అస్మి లక్ష్మణ |
అభివాదయితుం యన్ మాం ప్రాప్తౌ స్థః సహ సీతయా |-౧౩-|
అధ్వ శ్రమేణ వాం ఖేదో బాధతే ప్రచుర శ్రమః |
వ్యక్తం ఉత్కణ్ఠతే వా అపి మైథిలీ జనక ఆత్మజా |-౧౩-|
ఏషా సుకుమారీ ఖేదైః విమానితా |
ప్రాజ్య దోషం వనం ప్రప్తా భర్తృ స్నేహ ప్రచోదితా |-౧౩-|
యథా ఏషా రమతే రామ ఇహ సీతా తథా కురు |
దుష్కరం కృతవతీ ఏషా వనే త్వాం అభిగచ్ఛతీ |-౧౩-|
ఏషా హి ప్రకృతిః స్త్రీణాం ఆసృష్టే రఘునందన |
సమస్థం అనురంజంతే విషమస్థం త్యజంతి |-౧౩-|
శత హ్రదానాం లోలత్వం శస్త్రాణాం తీక్ష్ణతాం తథా |
గరుడ అనిలయోః శైఘ్ర్యం అనుగచ్ఛంతి యోషితః |-౧౩-|
ఇయం తు భవతో భార్యా దోషైర్ ఏతైర్ వివర్జితాః |
శ్లాఘ్యా వ్యపదేశ్యా యథా దేవీ హి అరుంధతీ |-౧౩-|
అలంకృతో అయం దేశః యత్ర సౌమిత్రిణా సహ |
వైదేహ్యా అనయా రామ వత్స్యసి త్వం అరిందమ |-౧౩-|
ఏవం ఉక్తః తు మునినా రాఘవః సంయత అంజలిః |
ఉవాచ ప్రశ్రితం వాక్యం ఋషిం దీప్తం ఇవ అనలం |-౧౩-|
ధన్యోస్మి అనుగృహీతోస్మి యస్య మే ముని పుంగవః |
గుణైః సభ్రాతృ భార్యస్య గురుః నః పరితుష్యతి |-౧౩-౧౦|
కింతు వ్యాదిశ మే దేశం ఉదకం బహు కాననం |
యత్ర ఆశ్రమ పదం కృత్వా వసేయం నిరతః సుఖం |-౧౩-౧౧|
తతో అబ్రవీత్ ముని శ్రేష్ఠః శ్రుత్వా రామస్య భాషితం |
ధ్యాత్వా ముహూర్తం ధర్మాత్మా ధీరో ధీరతరం వచః |-౧౩-౧౨|
ఇతో ద్వి యోజనే తాత బహు మూల ఫల ఉదకః |
దేశో బహు మృగః శ్రీమాన్ పంచవటి అభివిశ్రుతః |-౧౩-౧౩|
తత్ర గత్వా ఆశ్రమ పదం కృత్వా సౌమిత్రిణా సహ |
రమస్వ త్వం పితుర్ వాక్యం యథా ఉక్తం అనుపాలయన్ |-౧౩-౧౪|
విదితో హి ఏష వృత్తాంతో మమ సర్వః తవ అనఘ |
తపసః ప్రభావేణ స్నేహాద్ దశరథస్య |-౧౩-౧౫|
హృదయస్థః తే ఛందో విజ్ఞాతః తపసా మయా |
ఇహ వాసం ప్రతిజ్ఞాయ మయా సహ తపో వనే |-౧౩-౧౬|
అతః త్వాం అహం బ్రూమి గచ్ఛ పంచవటీం ఇతి |
హి రమ్యో వనోద్దేశో మైథిలీ తత్ర రంస్యతే |-౧౩-౧౭|
దేశః శ్లాఘనీయః అతిదూరే రాఘవ |
గోదావర్యాః సమీపే మైథిలీ తత్ర రంస్యతే |-౧౩-౧౮|
ప్రాజ్య మూల ఫలైః చైవ నానా ద్విజ గణైర్ యుతః |
వివిక్తః మహాబాహో పుణ్యో రమ్యః తథైవ |-౧౩-౧౯|
భవాన్ అపి సదాచారః శక్తః పరిరక్షణే |
అపి అత్ర వసన్ రామ తాపసాన్ పాలయిష్యసి |-౧౩-౨౦|
ఏతత్ ఆలక్ష్యతే వీర మధూకానాం మహత్ వనం |
ఉత్తరేణ అస్య గంతవ్యం న్యగ్రోధం అపి గచ్ఛతా |-౧౩-౨౧|
తతః స్థలం ఉపారుహ్య పర్వతస్య అవిదూరతః |
ఖ్యాతః పంచవటీ ఇతి ఏవ నిత్య పుష్పిత కాననః |-౧౩-౨౨|
అగస్త్యేన ఏవం ఉక్తః తు రామః సౌమిత్రిణా సహ |
సత్కృత్య ఆమంత్రయామాస తం ఋషిం సత్య వాదినం |-౧౩-౨౩|
తౌ తు తేన అభ్యనుజ్ఞాతౌ కృత పాద అభివందనౌ |
తం ఆశ్రమం పంచవటీం జగ్మతుః సహ సీతయా |-౧౩-౨౪|
గృహీత చాపౌ తు నరాధిప ఆత్మజౌ|
విషక్త తూణీ సమరేషు అకాతరౌ |
యథా ఉపదిష్టేన పథా మహర్షిణా |
ప్రజగ్మతుః పంచవటీం సమాహితౌ |-౧౩-౨౫|
ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే త్రయోదశః సర్గః |-౧౩|
శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే చతుర్దశః సర్గః |-౧౪|


అథ పంచవటీం గచ్చన్న్ అంతరా రఘునందనః |
ఆససాద మహాకాయం గృధ్రం భీమ పరాక్రమం |-౧౪-|
తం దృష్ట్వా తౌ మహాభాగౌ వనస్థం రామ లక్ష్మణౌ |
మేనాతే రాక్షసం పక్షిం బ్రువాణౌ కో భవాన్ ఇతి |-౧౪-|
తౌ మధురయా వాచా సౌమ్యయా ప్రీణయన్న్ ఇవ |
ఉవాచ వత్స మాం విద్ధి వయస్యం పితుర్ ఆత్మనః |-౧౪-|
తం పితృ సఖం మత్వా పూజయామాస రాఘవః |
తస్య కులం అవ్యగ్రం అథ పప్రచ్ఛ నామ |-౧౪-|
రామస్య వచనం శ్రుత్వా కులం ఆత్మానం ఏవ |
ఆచచక్షే ద్విజః తస్మై సర్వభూత సముద్భవం |-౧౪-|
పూర్వకాలే మహాబాహో యే ప్రజాపతయో అభవన్ |
తాన్ మే నిగదతః సర్వాన్ ఆదితః శృణు రాఘవ |-౧౪-|
కర్దమః ప్రథమః తేషాం వికృతః తద్ అనంతరం |
శేషః సంశ్రయః చైవ బహు పుత్రః వీర్యవాన్ |-౧౪-|
స్థాణుర్ మరీచిర్ అత్రిః క్రతుః చైవ మహాబలః |
పులస్త్యః అంగిరాః చైవ ప్రచేతాః పులహః తథా |-౧౪-|
దక్షో వివస్వాన్ అపరో అరిష్టనేమిః రాఘవ |
కశ్యపః మహాతేజాః తేషాం ఆసీత్ పశ్చిమః |-౧౪-|
ప్రజాపతేః తు దక్షస్య బభూవుర్ ఇతి విశ్రుతం |
షష్టిర్ దుహితరో రామ యశస్విన్యో మహాయశః |-౧౪-౧౦|
కశ్యపః ప్రతిజగ్రాహ తాసాం అష్టౌ సుమధ్యమాః |
అదితిం దితిం చైవ దనూం అపి కాలకాం |-౧౪-౧౧|
తామ్రాం క్రోధ వశాం చైవ మనుం అప్య్ అనలాం అపి |
తాః తు కన్యాః తతః ప్రీతః కశ్యపః పునర్ అబ్రవీత్ |-౧౪-౧౨|
పుత్రామః త్రైలోక్య భర్తౄన్ వై జనయిష్యథ మత్ సమాన్ |
అదితిః తన్ మనా రామ దితిః దనుర్ ఏవ |-౧౪-౧౩|
కాలకా మహాబాహో శేషాః తు అమనసో అభవన్ |
అదిత్యాం జజ్ఞిరే దేవాః త్రయః త్రింశత్ అరిందమ |-౧౪-౧౪|
ఆదిత్యా వసవో రుద్రా అశ్వినౌ పరంతప |
దితిః తు అజనయత్ పుత్రాన్ దైత్యాం తాత యశస్వినః |-౧౪-౧౫|
తేషాం ఇయం వసుమతీ పురా ఆసీత్ వన అర్ణవా |
దనుః తు అజనయత్ పుత్రం అశ్వగ్రీవం అరిందమ |-౧౪-౧౬|
నరకం కాలకం చైవ కాలకా అపి వ్యజాయత |
క్రౌంచీం భాసీం తథా శ్యేనీం ధృతరాష్ట్రీం తథా శుకీం |-౧౪-౧౭|
తామ్రా తు సుషువే కన్యాః పంచ ఏతా లోకవిశ్రుతాః |
ఉలూకాన్ జనయత్ క్రౌంచీ భాసీ భాసాన్ వ్యజాయత |-౧౪-౧౮|
శ్యేనీ శ్యేనాం గృధ్రామ వ్యజాయత సుతేజసః |
ధృతరాష్ట్రీ తు హంసాం కలహంసాం సర్వశః |-౧౪-౧౯|
చక్రవాకాం భద్రం తే విజజ్ఞే సా అపి భామినీ |
శుకీ నతాం విజజ్ఞే తు నతాయా వినతా సుతా |-౧౪-౨౦|
దశ క్రోధవశా రామ విజజ్ఞే అపి ఆత్మసంభవాః |
మృగీం మృగమందాం హరీం భద్రమదాం అపి |-౧౪-౨౧|
మాతంగీం అథ శార్దూలీం శ్వేతాం సురభీం తథా |
సర్వ లక్షణ సంపన్నాం సురసాం కద్రుకాం అపి |-౧౪-౨౨|
అపత్యం తు మృగాః సర్వే మృగ్యా నరవరోత్తమ |
ఋక్షాః మృగమందాయాః సృమరాః చమరాః తథా |-౧౪-౨౩|
తతః తు ఇరావతీం నామ జజ్ఞే భద్రమదా సుతాం |
తస్యాః తు ఐరావతః పుత్రో లోకనాథో మహాగజః |-౧౪-౨౪|
హర్యాః హరయో అపత్యం వానరాః తపస్వినః |
గోలాంగూలాః శార్దూలీ వ్యాఘ్రాం అజనయత్ సుతాన్ |-౧౪-౨౫|
మాతంగ్యాః తు అథ మాతంగాపత్యం మనుజ ఋషభ |
దిశాగజం తు శ్వేత కాకుత్స్థ శ్వేతా వ్యజనయత్ సుతం |-౧౪-౨౬|
తతో దుహితరౌ రామ సురభిర్ ద్వే వి అజాయత |
రోహిణీం నామ భద్రం తే గంధర్వీం యశస్వినీం |-౧౪-౨౭|
రోహిణి అజనయద్ గావో గంధర్వీ వాజినః సుతాన్ |
సురసా అజనయన్ నాగాన్ రామ కద్రూః పన్నగాన్ |-౧౪-౨౮|
మనుర్ మనుష్యాన్ జనయత్ కశ్యపస్య మహాత్మనః |
బ్రాహ్మణాన్ క్షత్రియాన్ వైశ్యాన్ శూద్రాం మనుజర్షభ |-౧౪-౨౯|
ముఖతో బ్రాహ్మణా జాతా ఉరసః క్షత్రియాః తథా |
ఊరుభ్యాం జజ్ఞిరే వైశ్యాః పద్భ్యాం శూద్రా ఇతి శ్రుతిః |-౧౪-౩౦|
సర్వాన్ పుణ్య ఫలాన్ వృక్షాన్ అనలా అపి వ్యజాయత |
వినతా శుకీ పౌత్రీ కద్రూః సురసా స్వసా |-౧౪-౩౧|
కద్రూర్ నాగ సహస్రం తు విజజ్ఞే ధరణీధరన్ |
ద్వౌ పుత్రౌ వినతాయాః తు గరుడో అరుణ ఏవ |-౧౪-౩౨|
తస్మాత్ జాతో అహం అరుణాత్ సంపాతిః మమ అగ్రజః |
జటాయుర్ ఇతి మాం విద్ధి శ్యేనీ పుత్రం అరిందమ |-౧౪-౩౩|
సో అహం వాస సహాయః తే భవిష్యామి యది ఇచ్ఛసి |
ఇదం దుర్గం హి కాంతారం మృగ రాక్షస సేవితం సీతాం తాత రక్షిష్యే త్వయి యాతే సలక్ష్మణే |-౧౪-౩౪|
జటాయుషం తు ప్రతిపూజ్య రాఘవో ముదా పరిష్వజ్య సన్నతో అభవత్ |
పితుర్ హి శుశ్రావ సఖిత్వం ఆత్మవాన్ జటాయుషా సంకథితం పునః పునః |-౧౪-౩౫|
తత్ర సీతాం పరిదాయ మైథిలీం సహ ఏవ తేన అతిబలేన పక్షిణా |
జగామ తాం పంచవటీం సలక్ష్మణో రిపూన్ దిధక్షన్ శలభాన్ ఇవ అనలః |-౧౪-౩౬|
ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే చతుర్దశః సర్గః |-౧౪|శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే పఞ్చదశః సర్గః |-౧౫|


తతః పంచవటీం గత్వా నానా వ్యాల మృగాయుతాం |
ఉవాచ భ్రాతరం రామో లక్ష్మణం దీప్త తేజసం |-౧౫-|
ఆగతాః స్మ యథా ఉద్దిష్టం యం దేశం మునిః అబ్రవీత్ |
అయం పంచవటీ దేశః సౌమ్య పుష్పిత కాననః |-౧౫-|
సర్వతః చార్యతాం దృష్టిః కాననే నిపుణో హి అసి |
ఆశ్రమః కతర అస్మిన్ నః దేశే భవతి సమ్మతః |-౧౫-|
రమతే యత్ర వైదేహీ త్వం అహం చైవ లక్ష్మణ |
తాదృశో దృశ్యతాం దేశః సంనికృష్ట జలాశయః |-౧౫-|
వన రామణ్యకం యత్ర జల రామణ్యకం తథా |
సంనికృష్టం యస్మిన్ తు సమిత్ పుష్ప కుశ ఉదకం |-౧౫-|
ఏవం ఉక్తః తు రామేణ లక్మణః సంయత అంజలిః |
సీతా సమక్షం కాకుత్స్థం ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |-౧౫-|
పరవాన్ అస్మి కాకుత్స్థ త్వయి వర్ష శతం స్థితే |
స్వయం తు రుచిరే దేశే క్రియతాం ఇతి మాం వద |-౧౫-|
సుప్రీతః తేన వాక్యేన లక్ష్మణస్య మహాద్యుతిః |
విమృశన్ రోచయామాస దేశం సర్వ గుణ అన్వితం |-౧౫-|
తం రుచిరం ఆక్రమ్య దేశం ఆశ్రమ కర్మణి |
హస్తే గృహీత్వా హస్తేన రామః సౌమిత్రిం అబ్రవీత్ |-౧౫-|
అయం దేశః సమః శ్రీమాన్ పుష్పితైర్ తరుభిర్ వృతః |
ఇహ ఆశ్రమ పదం సౌమ్య యథావత్ కర్తుం అర్హసి |-౧౫-౧౦|
ఇయం ఆదిత్య సంకాశైః పద్మైః సురభి గంధిభిః |
అదూరే దృశ్యతే రమ్యా పద్మినీ పద్మ శోభితా |-౧౫-౧౧|
యథా ఆఖ్యాతం అగస్త్యేన మునినా భావితాత్మనా |
ఇయం గోదావరీ రమ్యా పుష్పితైః తరుభిర్ వృతా |-౧౫-౧౨|
హంస కారణ్డవ ఆకీర్ణా చక్రవాక ఉపశోభితా |
అతిదూరే ఆసన్నే మృగ యూథ నిపీడితా |-౧౫-౧౩|
మయూర నాదితా రమ్యాః ప్రాంశవో బహు కందరాః |
దృశ్యంతే గిరయః సౌమ్య ఫుల్లైః తరుభిర్ ఆవృతాః |-౧౫-౧౪|
సౌవర్ణై రాజతైః తామ్రైః దేశే దేశే ధాతుభిః |
గవాక్షితా ఇవ ఆభాంతి గజాః పరమ భక్తిభిః |-౧౫-౧౫|
సాలైః తాలైః తమాలైః ఖర్జూరైః పనసైః ద్రుమైః |
నీవారైః తినిశైః చైవ పున్నాగైః ఉపశోభితాః |-౧౫-౧౬|
చూతైర్ అశోకైః తిలకైః కేతకైర్ అపి చంపకైః |
పుష్ప గుల్మ లతా ఉపేతైః తైః తైః తరుభిర్ ఆవృతాః |-౧౫-౧౭|
స్యందనైః చందనైః నీపైః పర్ణాసైః లకుచైః అపి |
ధవ అశ్వకర్ణ ఖదిరైః శమీ కింశుక పాటలైః |-౧౫-౧౮|
ఇదం పుణ్యం ఇదం రమ్యం ఇదం బహు మృగ ద్విజం |
ఇహ వత్స్యామ సౌమిత్రే సార్ధం ఏతేన పక్షిణా |-౧౫-౧౯|
ఏవం ఉక్తః తు రామేణ లక్ష్మణః పరవీరహా |
అచిరేణ ఆశ్రమం భ్రాతుః చకార సుమహాబలః |-౧౫-౨౦|
పర్ణశాలాం సువిపులాం తత్ర సంఘాత మృత్తికాం |
సుస్తంభాం మస్కరైర్ దీర్ఘైః కృత వంశాం సుశోభనాం |-౧౫-౨౧|
శమీ శాఖాభిః ఆస్తీర్య ధృఢ పాశావపాశితం |
కుశ కాశ శరైః పర్ణైః సుపరిచ్ఛాదితాం తథా |-౧౫-౨౨|
సమీకృత తలాం రమ్యాం చకార సుమహాబలః |
నివాసం రాఘవస్య అర్థే ప్రేక్ష్ణీయం అనుత్తమం |-౧౫-౨౩|
గత్వా లక్ష్మణః శ్రీమాన్ నదీం గోదావరీం తదా |
స్నాత్వా పద్మాని ఆదాయ సఫలః పునర్ ఆగతః |-౧౫-౨౪|
తతః పుష్ప బలిం కృత్వా శాంతిం యథావిధి |
దర్శయామాస రామాయ తద్ ఆశ్రమ పదం కృతం |-౧౫-౨౫|
తం దృష్ట్వా కృతం సౌమ్యం ఆశ్రమం సహ సీతయా |
రాఘవః పర్ణశాలాయాం హర్షం ఆహారయత్ పరం |-౧౫-౨౬|
సుసంహృష్టః పరిష్వజ్య బాహుభ్యాం లక్ష్మణం తదా |
అతి స్నిగ్ధం గాఢం వచనం ఇదం అబ్రవీత్ |-౧౫-౨౭|
ప్రీతో అస్మి తే మహత్ కర్మ త్వయా కృతం ఇదం ప్రభో |
ప్రదేయో యన్ నిమిత్తం తే పరిష్వంగో మయా కృతః |-౧౫-౨౮|
భావజ్ఞేన కృతజ్ఞేన ధర్మజ్ఞేన లక్ష్మణ |
త్వయా పుత్రేణ ధర్మాత్మా సంవృత్తః పితా మమ |-౧౫-౨౯|
ఏవం లక్ష్మణం ఉక్త్వా తు రాఘవో లక్ష్మివర్ధనః |
తస్మిన్ దేశే బహు ఫలే న్యవసత్ సుఖం సుఖీ |-౧౫-౩౦|
కంచిత్ కాలం ధర్మాత్మా సీతయా లక్ష్మణేన అన్వాస్యమానో న్యవసత్ స్వర్గ లోకే యథా అమరః |-౧౫-౩౧|
ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే పఞ్చదశః సర్గః |-౧౫|Om Tat Sat


(Continued ....)

(My humble salutations to the lotus feet of  Swamy jis, Philosophic Scholars and greatful to Wikisource  for the collection)

About Me

Visitors

free counters

Visitors

free counters
Powered by Blogger.

Blog Archive

Visitors

Labels

Blog Archive